Home บริการนักศึกษางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภทต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภทต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2566

by Thida Suksi
110 views

ทุนการศึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามารายงานตัว
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 – 16.00  น.
ณ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  2 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร จำนวน  1 รูป

กำหนดการ

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามารายงานตัว
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 – 16.00  น.
ณ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  2 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร จำนวน  1 รูป