งานพัฒนานักศึกษา

โทร 032-708694

งานบริหารงานทั่วไป

โทร 032-708693

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

โทร 032-708610

งานหอพัก

โทร 032-708693

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถาม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  กองพัฒนานักศึกษา

  อาคารสุเมธทตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
  โทรศัพท์ : 032-708693 โทรสาร : 032-708657
  e-mail : dsd@mail.pbru.ac.th
  หน่วยงานภายใน
  https://dsd.pbru.ac.th/institution/