กองพัฒนานักศึกษา

นายกิตติภพ รักษาราษฎร์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

– งานบริหารทั่วไป
– งานหอพักนักศึกษา
– งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
– งานพัฒนานักศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :

032 - 7088694

Email:

kittiphob.rak@mail.pbru.ac.th

นางสาวยุวดี  แสงส่งกลิ่น
รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป :

– หน่วยสารบรรณ
– หน่วยประชาสัมพันธ์
– หน่วยงบประมาณและพัสดุ
– หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088693

นางสาวลัดดา  อินทราพงษ์
รักษาการหัวหน้างานหอพักนักศึกษา

งานหอพักนักศึกษา :

– หน่วยบริการหอพักนักศึกษา
– หน่วยบัญชีและรายได้หอพัก
– หน่วยพัฒนานักศึกษาหอพัก
– หน่วยซ่อมบำรุงและพัฒนาหอพัก

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088693

นางสาวธิดา สุกสี
รักษาการหัวหน้างานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา:

– หน่วยกองทุน กยศ.
– หน่วยทุนการศึกษา
– หน่วยแนะแนวให้คำปรึกษาและจัดหางาน
– หน่วยสวัสดิการนักศึกษา
– หน่วยสารสนเทศและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
– ศูนย์สุขภาพนักศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088610

นายหยาดเพชร  พลอยดีเลิศ
รักษาการหัวหน้างานพัฒนานักศึกษ

งานพัฒนานักศึกษา :

– หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
– หน่วยองค์การกิจกรรมนักศึกษา
– หน่วยวินัยนักศึกษา
– หน่วยส่งเสริมศักยภาพศษย์เก่า
– หน่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การทำงาน
– หน่วยนักศึกษาวิชทหารและผ่อนผันทหาร

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088694

เกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษา

นางสาวเตือนใจ  ซิวพานิช
นักบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป :

– หน่วยสารบรรณ
– หน่วยประชาสัมพันธ์
– หน่วยงบประมาณและพัสดุ
– หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088693

นางสาวพัชรินทร์ ย้อมสี
นักบริหารงานทั่วไป

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา:

– หน่วยทุนการศึกษา
   ทุนการศึกษา
   นักศึกษาจ้างงาน
– งานสารบรรณหน่วยบริการฯ
– กองทุน กยศ.

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088610

นางสาวจามจุรี  สูงห้างหว้า
เจ้าหน้าที่พยาบาล

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา:

– ศูนย์สุขภาพนักศึกษา
– ชมรม TO BE NUM ONE

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088638

นายยุรนันท์ เถื่อนพงษ์
นักวิชาการศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา :

– หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
– หน่วยองค์การกิจกรรมนักศึกษา
– หน่วยวินัยนักศึกษา
– หน่วยส่งเสริมศักยภาพศษย์เก่า
– หน่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การทำงาน
– หน่วยนักศึกษาวิชทหารและผ่อนผันทหาร

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088694

Untitled-1

นายณัฐวรรธน์ ขำขาว
นักวิชาการศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา:

– แนะแนวและให้คำปรึกษา
– กิจกรรม กยศ.
– กองทุน กยศ.

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088610


นายโสภณ เกตุแก้ว

นักบริหารงานทั่วไป

งานพัฒนานักศึกษา :

– หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
– หน่วยองค์การกิจกรรมนักศึกษา
– หน่วยวินัยนักศึกษา
– หน่วยส่งเสริมศักยภาพศษย์เก่า
– หน่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การทำงาน
– หน่วยนักศึกษาวิชทหารและผ่อนผันทหาร

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088694

นางขวัญใจ บรรลุกิจ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นางปราณี  โตใหญ่ดี
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

นายณัฐวุฒิ อุปถัมภ์
ผู้ปฏิบัติงานหอพักนักศึกษา

นายอัฐพงศ์  กุลรัตน์ภิญโญ
ช่างซ่อมบำรุงหอพัก

นายพรชัย  ม่วงน้อย
ช่างซ่อมบำรุงหอพัก

นายมานพ  เทศลำลึก

ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม

นายณรงค์ววิทย์  มีอิ่ม
ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม

กองพัฒนานักศึกษา

อาคารสุเมธทตันติเวชกุล 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร 032-708693 โทรสาร 032-708657
e-Mail dsd@mail.pbru.ac.th