งานพัฒนานักศึกษา

โทร 032-708694

งานบริหารงานทั่วไป

โทร 032-708693

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

โทร 032-708610

งานหอพัก

โทร 032-708693

สมัครกิจกรรม
PBRU-ACT

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา

อาคารสุเมธทตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032-708693 โทรสาร : 032-708657
e-mail : dsd@mail.pbru.ac.th