Home วิศวกรสังคม

วิศวกรสังคม

แผนการดำเนินงาน ปี 2567

Khao Daen Lake Valley - เขาแด่นเลควัลเลย์

เส้นทางการท่องเที่ยว "จากเขาวัง สู่เขาแด่น"

ทำไมต้องเรียกว่า

"วิศวกรสังคม"

วิศวกรสังคม สรเางให้นักศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ – ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย
มีทักษะในการสื่อสาร สื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา
มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหา
มีทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

ข่าวสารวิศวกรสังคม PBRU

Facebook วิศวกรสังคม PBRU

Previous
Next

วิศวกรสังคมคืออะไร?

วิศวกรสังคม

กระบวนการพัฒนา Soft skills (ทักษะวิศวกรสังคม) ให้กับ นักศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติ จริง (Multidisciplinary Active Learning ที่ใช้การพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (Social Lab Based) ผ่านการ Coac hing ของคณาจารย์ต่างคณะต่างสาขา และปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วมดำเนินกิจกรรมแก้ โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ (Area based)ด้วยตัวนักศึกษาเอง ตลอดกระบวนการ โดยมุ่งเป้าที่การสร้างนักศึกษาให้ กลายเป็นบัณฑิตนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้าง นวัตกรรม

สิ่งที่จะได้จากการเป็นนักศึกษาวิศวกรสังคม

ทักษะของวิศวกรสังคม

นักศึกษาจะได้ 4 ทักษะดังนี้

  • ทักษะการคิดเชิงเหตุผล
  • ทักษะการสื่อสาร
  • ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (ทักษะการประสาน)
  • ทักษะการสร้างนวัตกรรม

เครื่องมือวิศวกรสังคม

(1) เครื่่องมือ “ฟ้าประทาน”

(2) เครื่องมือ “นาฬิกาชีวิต”

(3) เครื่องมือ “ไทม์ไลน์พัฒนาการ”

(4) เครื่องมือ “ไทม์ไลน์์กระบวนการ”

(5) เครื่องมือ “M.I.C. model”

"เครื่องมือวิศวกรสังคม"

วิศวกรสังคม

การนำไปใช้ประโยชน์ของทักษะวิศวกรสังคม เริ่มจากสร้าง “Soft Skill” ให้เชี่ยวชาญ พัฒนาตนเองให้มีองค์ความรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น อย่างกัลยาณมิตร คิดสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อ

วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

032-708694
socialengineer.pbru@gmail.com