Home บริการนักศึกษางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์“คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ประเภทต่อเนื่อง 2564

รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์“คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ประเภทต่อเนื่อง 2564

by Thida Suksi
Published: Last Updated on 303 views

ประเภทต่อเนื่อง

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา

สัมภาษณ์คัดเลือกในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา

        “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ประเภทต่อเนื่อง

ประจำปีการศึกษา 2564

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ชั้นปี

คณะ

สาขา

ผลการเรียน

1

นางสาวณัฐมน

จอมเพ็ขร์

1

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาจีน

4.00

2

นางสาวอมราพร

อยู่สุข

1

มนุษยศาสตร์ฯ

นาฏศิลป์ศึกษา

2.69

3

นายนราธิป

ฝอยทอง

2

มนุษยศาสตร์ฯ

ภาษาไทย

2.86

4

นางสาวจิราพรรณ

เกตุพรหม

3

มนุษยศาสตร์ฯ

สังคมศึกษา

3.36

5

นางสาวอภิญญา

ป้านทอง

3

มนุษยศาสตร์ฯ

สังคมศึกษา

3.19

6

นางสาวอุมาพร

เอกวัฒน์

3

มนุษยศาสตร์ฯ

สังคมศึกษา

3.08

7

นางสาวนารดา

จินาคต

3

มนุษยศาสตร์ฯ

สังคมศึกษา

2.57

8

นายวรยศ

จวนรุ่ง

3

มนุษยศาสตร์ฯ

สังคมศึกษา

2.96

9

นายสมพร

จันทรบัณฑิตย์

3

วิทยาศาสตร์ฯ

คณิตศาสตร์

3.20

10

นางสาวชนากานต์

คชชะ

3

วิทยาศาสตร์ฯ

คณิตศาสตร์

3.38

11

นางสาวปภาวดี

ราชสีห์

2

วิทยาศาสตร์ฯ

คณิตศาสตร์

3.34

12

นางสาวนิศารัตน์

เอี่ยมสะอาด

2

วิทยาศาสตร์ฯ

คณิตศาสตร์

2.71

13

นางสาวชลธิพา

พงษ์ผึ้ง

2

วิทยาศาสตร์ฯ

คณิตศาสตร์

2.75

14

นายตันติกร

สุวรรณภพ

2

วิทยาศาสตร์ฯ

คณิตศาสตร์

3.50

15

นายวิชยุตม์

ได้ทุกทาง

2

ครุศาสตร์

พลศึกษา

2.67

16

นายธนวัฒน์

ไทรงาม

1

ครุศาสตร์

พลศึกษา

3.00

17

นางสาวปณิตา

อำลอย

2

ครุศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

2.48

18

นางสาวสุดารัตน์

พรโสภิณ

2

พยาบาลศาสตร์ฯ

พยาบาลศาสตร์ฯ

2.95

19

นางสาวทิพปภา

ตาทิพย์

2

พยาบาลศาสตร์ฯ

พยาบาลศาสตร์ฯ

2.83

20

นางสาวณัฐธิดา

สระทองลัน

2

พยาบาลศาสตร์ฯ

สาธารณสุขศาสตร์

3.54

21

นายอโนชา

แซ่เล้า

2

พยาบาลศาสตร์ฯ

สาธารณสุขศาสตร์

3.05

22

นายพีรภูมิ

พูลเปี่ยม

3

พยาบาลศาสตร์ฯ

พยาบาลศาสตร์ฯ

2.95

23

นายสุทธิโชค

กลัดกลีบ

2

พยาบาลศาสตร์ฯ

การแพทย์แผนไทย

2.98

24

นางสาวบัณฑิตา

ผลเจริญ

2

วิศวกรรมศาสตร์ฯ

วิศวกรรมอุตสาหการ

2.60

25

นางสาวธมลวรรณ

สิงหปรีชา

4

วิทยาการจัดการ

การจัดการ

2.54