Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ”

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ”

by Thida Suksi
Published: Last Updated on 1,341 views

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ

ทุนการศึกษา

20 ทุน

สมัครขอรับทุน

บัดนี้ – 31 กค. 64

สอบถามเพิ่มเติม

คุณหวาน

032-708610

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • ต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • รายได้ครอบครัวบิดามารดารวมกัน หรือรายได้ของผู้ปกครองที่มิใช่บิดามารดา ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
 • มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ
 • ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอื่นใดมาก่อน ยกเว้นการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา

 • ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่าย ชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (สะสม) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา ถ่ายคู่กัน จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารผลงาน/รางวัล (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงในวันสัมภาษณ์

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 • ต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
 • ในระหว่างรับทุนการศึกษาให้ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัยของนักศึกษาผู้รับทุนประเภทต่าง ๆ
 • นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเป็นผู้มีจิตอาสา แต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ

กำหนดการและสถานที่ดำเนินการ

วัน/เดือน/ปี

เวลา

รายการ

สถานที่

บัดนี้ถึง

 31 ก.ค. 2564

09.00 – 16.00 น.

ดาวน์โหลดใบสมัคร
จากเว็บไซต์

http://dsd.pbru.ac.th

และส่งใบสมัครรับทุนด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร 032708610

6 ส.ค. 2564

09.00 – 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

เว็บไซต์ http://dsd.pbru.ac.th
และ Facebook DSD
กองพัฒนานักศึกษา

10 ส.ค. 2564

13.00 – 16.00 น.

คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์

กองพัฒนานักศึกษา

20 ส.ค. 2564

09.00 – 16.30 น.

ประกาศผลการคัดเลือก

รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา

เว็บไซต์ http://dsd.pbru.ac.th
และ Facebook DSD
กองพัฒนานักศึกษา

31 ส.ค. 2564

13.00 – 16.00 น.

รายงานตัวผู้รับทุนการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล