Home บริการนักศึกษางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา รับสมัครทุนการศึกษา “สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี”ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครทุนการศึกษา “สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี”ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ประจำปีการศึกษา 2566

by Thida Suksi
Published: Last Updated on 227 views

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง ยกเว้นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษากำหนด

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา

สำเนาใบระเบียนสะสม หรือ สำเนาวุฒิการศึกษา ม.6 จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ แฟ้มประวัติหรือเอกสารหลักฐานการทำกิจกรรม เช่น ภาพถ่าย หรือ คลิปวีดีโอขณะทำกิจกรรม เกียรติบัตร หนังสือรับรอง เป็นต้น

กำหนดการและสถานที่ดำเนินการ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 - ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์https://dsd.pbru.ac.th - จัดส่งเอกสาร งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล 3 ต.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ https://dsd.pbru.ac.th 4 ต.ค. 2566 สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ห้องประชุมตาลโตนด กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล 6 ต.ค. 2566 ประกาศผลการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา https://dsd.pbru.ac.th รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผู้รับทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล