Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา “กองทุนรองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช” รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา “กองทุนรองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช” รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565

by Thida Suksi
Published: Last Updated on 32 views

กองทุนรองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช

รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา   รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1. กรอกแบบประวัติ

  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายชุดนักศึกษา จำนวน  1 รูป

2. กรอกใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา

2.1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ

3. ให้นักศึกษาติดต่อด้วยตนเอง

ให้นักศึกษาติดต่อด้วยตนเองเพื่อรับแบบกรอกประวัตินักศึกษาและใบสำคัญรับเงินภายในวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล