Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษา “ดร.พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร”ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครทุนการศึกษา “ดร.พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร”ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ประจำปีการศึกษา 2566

by Thida Suksi
150 views

ดร.พระครูสาครธรรมประสิทธิ์
เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า (รายปี)
ประจำปีการศึกษา 2566

ติดต่อสอบถาม

OFFICE
อาคารสุเมธตันติเวชกุล ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
PHONE
032 708 610