Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “ชมรมคนเลี้ยงกุ้งจังหวัดเพชรบุรี”

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “ชมรมคนเลี้ยงกุ้งจังหวัดเพชรบุรี”

by Thida Suksi
Published: Last Updated on 283 views

ชมรม
คนเลี้ยงกุ้งจังหวัดเพชรบุรี

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

  • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
  • เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00
  • คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการคัดเลือก