Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา“บมจ. ธนาคารกรุงไทย”ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ปีการศึกษา 2566

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา“บมจ. ธนาคารกรุงไทย”ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ปีการศึกษา 2566

by Thida Suksi
352 views

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “บมจ. ธนาคารกรุงไทย”  ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ปีการศึกษา 2566

 1. คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
  • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50
  • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียน หรือ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา ยกเว้น การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เท่านั้น
  • คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษากำหนด
 1. กำหนดการและสถานที่ดำเนินการ

วัน/เดือน/ปี

รายการ

สถานที่

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่
29 ธ.ค. 2566

– ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์https://dsd.pbru.ac.th

– จัดส่งเอกสาร

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา   อาคารสุเมธตันติเวชกุล

5 ม.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

https://dsd.pbru.ac.th/index.php/home/

10 ม.ค. 2567

สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก

ห้องประชุมตาลโตนด
กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล

16 ม.ค. 2567

ประกาศผลการคัดเลือก

ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา

https://dsd.pbru.ac.th/index.php/home/
 

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผู้รับทุนการศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา   อาคารสุเมธตันติเวชกุล

หมายเหตุ  โปรดติดตามข่าวสารทาง http://dsd.pbru.ac.th

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “บมจ. ธนาคารกรุงไทย”  ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ปีการศึกษา 2566