Home ข่าว ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา “เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน” ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา “เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน” ปีการศึกษา 2564

by Thida Suksi
239 views

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน” ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ได้แก่
1. นางสาวสุภาวดี  จิตรักมั่น  สาขาวิชาพลศึกษา  คณะครุศาสตร์
2. นางสาวนิอัสมา  การะเกตุ  สาขาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี