Home ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

by Thida Suksi
 • แบบขอรับทุนการศึกษา ……………………………………………. คลิก   
 • ประวัตินักศึกษาผู้รับทุน ……………………………………………. คลิก 
 • ใบสมัครหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2564……………………………………………. คลิก 
 • บันทึกข้อความ กรณีเสียชีวิต …………………………………………………………………. คลิก 
 • บันทึกข้อความ กรณีเบิกค่ารักษาพยบาล  …………………………………………… คลิก 
 • แบบรายงานสถานะภาพ กยศ. 204 ………………………………….คลิก                     
 • แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ กยศ. 108……………………………………… คลิก
 • แบบคำร้องทั่วไป………………………………………………………………………คลิก
 • แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา กยศ.64/001……………………..คลิก
 • แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา กยศ.64/002…………………….คลิก
 • บันทึกข้อความขอบันทึกชม. กยศ. ย้อนหลัง …………………..คลิก
 • ตัวอย่างรายละเอียดแผนการศึกษา …………………………………..คลิก
 • รายละเอียดแผนการศึกษา …………………………………………………..คลิก
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2552   คลิก
 • หลักเกณฑ์และวิธีการรับ-จ่าย เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2565    คลิก
 • หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการนักศึกษา พ.ศ.2565   คลิก
 • แนวปฏิบัติในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิการนักศึกษาในกรณีประสบอุบัติเหตุพ.ศ. 2552   คลิก
 • หลักเกณฑ์วิธีการรับ-จ่าย เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2552    คลิก
 • ช่องทางการชำระค่าไฟฟ้าของนักศึกษาหอพัก พ.ศ.2561    คลิก
 • ช่องทางการชำระค่าน้ำประปาของนักศึกษาหอพัก พ.ศ.2561    คลิก