Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกทุนการศึกษา “ดร.พระครูสาครธรรมประสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร” ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ปีการศึกษา 2566

ผลการคัดเลือกทุนการศึกษา “ดร.พระครูสาครธรรมประสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร” ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ปีการศึกษา 2566

by Thida Suksi
Published: Last Updated on 103 views

รายงานตัว ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

  1. สำเนาบัตรประชาชน                    จำนวน  2 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา     จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร              จำนวน  1 ฉบับ

ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา

ตามที่ ดร.พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาครมอบทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 1 ราย จึงประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา “ดร.พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร” ดังนี้