กองพัฒนานักศึกษา

นางสาวธิดา สุกสี
รักษาการหัวหน้างานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา:

– หน่วยกองทุน กยศ.
– หน่วยทุนการศึกษา
– หน่วยแนะแนวให้คำปรึกษาและจัดหางาน
– หน่วยสวัสดิการนักศึกษา
– หน่วยสารสนเทศและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
– ศูนย์สุขภาพนักศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088610

นางสาวพัชริทร์ ย้อมสี
นักบริหารงานทั่วไป

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา:

– หน่วยทุนการศึกษา
   ทุนการศึกษา
   นักศึกษาจ้างงาน
– งานสารบรรณหน่วยบริการฯ

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088610

นางสาวจามจุรี  สูงห้างหว้า
เจ้าหน้าที่พยาบาล

งานบริหารทั่วไป :

– หน่วยสารบรรณ
– หน่วยประชาสัมพันธ์
– หน่วยงบประมาณและพัสดุ
– หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088693

นายณัฐวรรธน์ ขำขาว
นักวิชาการศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา:

– แนะแนวและให้คำปรึกษา
– กิจกรรม กยศ.
– กองทุน กยศ.

หมายเลขโทรศัพท์ :

032-7088610

เกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

อาคารสุเมธทตันติเวชกุล 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร 032-708693 โทรสาร 032-708657
e-Mail dsd@mail.pbru.ac.th