Home เกี่ยวกับเรา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

by Wannaphong Wongpanich
Published: Last Updated on 28 views

ปรัชญา
          เสริมสร้างคนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์
          มุ่งเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
          1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ทั้งต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย และต่อสังคมและประเทศชาติ
          2. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีประสบการณ์และทักษะด้านวิชาการ การกีฬาและนันทนาการ มีทักษะชีวิตอยู่บนความพอเพียงอย่างมีเหตุผล มีสำนึกสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ศาสนา และมีสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
          3. ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การเป็นผู้นำ – ผู้ตาม ที่ดี กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ และมีความกตัญญูกตเวที
          4. ให้บริการด้านสวัสดิการแก่นักศึกษา ในเรื่องของทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล การให้คำปรึกษา กีฬา หอพัก แนะแนวอาชีพ และนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
          5. พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้เจริญก้าวหน้า สามารถปรับตัวได้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน โดยผ่านกระบวนการ การให้คำปรึกษา การให้บริการสวัสดิการต่าง ๆ การฝึกอบรม และการแนะแนวอาชีพ
          2. เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีรู้จักยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
          3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิต และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อยู่บนพื้นฐานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
          4. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดเป็นทำเป็นมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม
          5. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ เป็นบัณฑิตที่เป็นคนเก่งคนดี มีคุณภาพ มีความรู้ สามารถนำไปพัฒนา และขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้