Home บริการนักศึกษางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา “มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” ปีการศึกษา 2566

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา “มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” ปีการศึกษา 2566

by Thida Suksi
49 views
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา

“มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง”

ปีการศึกษา 2566

 

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามารายงานตัว ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้

  1. รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว                      จำนวน  1 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน                                        จำนวน  2 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา                         จำนวน 2 ฉบับ
  4. รูปถ่ายบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมด โดยมีผู้สมัครพร้อมผู้ปกครองหรือผู้อุปการะอยู่ในภาพร่วมด้วย                              จำนวน  1 รูป