Home ข่าว มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาหอพักและการเลื่อนเข้าพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาหอพักและการเลื่อนเข้าพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

by phoo
24 views

          ตามที่สถานการณ์วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19 ) ระบาดในประเทศไทยระลอกที่ 3 นั้น อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4 (49)/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 มีมาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์จากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษา 1/2564 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียน นักศึกษาหอพักภายในและครอบครัวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

  1.  คืนค่าบำรุงหอพักนักศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 10 (สำหรับนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) ให้ดำเนินการรับเงินช่วยเหลือ ในระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน  2564
  2. นักเรียน นักศึกษาไม่เข้าพักในหอพักภายในมหาวิทยาลัยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สามารถโอนสิทธิ์ในการเข้าพักอาศัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้ และหากนักเรียน นักศึกษาไม่ประสงค์เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนได้
  3. นักเรียน นักศึกษา ไม่เข้าพักอาศัยในหอพักภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และไม่เคยเข้าพักอาศัยในหอพัก ให้ดำเนินการทำเรื่องลาออกจากหอพักและคืนเงินค่าบำรุงหอพักและค่าประกันหอพัก โดยสามารถยื่นคำร้องขอเงินค่าบำรุงหอพักคืน ในระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่านักเรียน นักศึกษาไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืน
  4. หากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ยังระบาดรุนแรงซึ่งส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการยื่นเอกสารขอรับเงินค่าบำรุงหอพักคืนตามกำหนดได้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประกาศให้นักเรียน นักศึกษาทราบในโอกาสต่อไป