Home ข่าว แนวทางการปฏิบัติการเข้าพักอาศัยหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564 (ฉบับที่ 3 )

แนวทางการปฏิบัติการเข้าพักอาศัยหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2564 (ฉบับที่ 3 )

by Thida Suksi
167 views

          ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ทั้งภาคปติและภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จึงกำหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าหอพัก ดังนี้

ช่วงที่ 1 ในวันz 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ช่วงที่ 2 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกำหนด ขั้นตอนการเข้าหอพัก ดังนี้
  1. นักศึกษาแสกน Qr Code กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวเข้าหอพัก
                                         
  2. บันทึก Timeline ย้อนหลัง 14 วัน ตามฟอร์มที่กำหนด
  3. สำเนาหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 เข็มหรือมากกว่า 2 เข็ม (ใน App หมอพร้อมหรือเอกสารที่ทางโรงพยาบาลให้เป็นหลักฐานแก่นักศึกษา)
  4. หลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื่อโรคโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ยื่นในวันที่เข้าหอพก
  5. ส่งแบบฟอร์มรายงานตัวเข้าหอพัก พร้อมเอกสารแนบหลักฐานตามข้อ 2 , 3, 4 ในวันรายงานตัวเข้าพัก

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศแนวปฏิบัติฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032708693