Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้(กยศ.)ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้การสำนึกรับผิดชอบและความมีวินัยในการชำระหนี้(กยศ.)

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้(กยศ.)ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้การสำนึกรับผิดชอบและความมีวินัยในการชำระหนี้(กยศ.)

by ธนวัฒน์ บวงสรวง
38 views

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ (กยศ.)

ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้การสำนึกรับผิดชอบ และความมีวินัย ในการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ซึ่งแม้เงินจะมีความสำคัญที่จะได้นำมาดำเนินการเพื่อนักเรียนนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไปได้มีโอกาสเรียนแต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับการสร้างความมีวินัยและความรับผิดชอบ

———-อันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของพลเมืองดีของชาติ———-