Home ข่าว อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1

by เตือนใจ ซิวพานิช
45 views

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งในรุ่นที่ 1 นั้นเป็นการอบรมให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการพัฒนาชุมชนและสังคม สาขานิติศาสตร์และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ที่มาและความสำคัญของวิศวกรสังคมได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ ความเป็นเหตุเป็นผล การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษา โดยการอบรมนี้จะจัดให้แก่นักศึกษาทั้ง 8 คณะ แบ่งออกเป็น 5 รุ่น ซึ่งในรุ่นที่ 2 นั้นมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566