Home ข่าว วิศวกรสังคม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบ่อโพง

วิศวกรสังคม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบ่อโพง

Published: Last Updated on 45 views
       วิศวกรสังคม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบ่อโพง ตำบล หนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรสังคม เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำโครงการยุวเกษตรในลำดับต่อไป