Home ข่าว บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ประจำเดือนมีนาคม

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ประจำเดือนมีนาคม

by เตือนใจ ซิวพานิช
19 views

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม Train the Trainner ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์มิราเคิล คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  นำโดยนายกิตติภพ  รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์กรกรต  เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายหยาดเพชร  พลอยดีเลิศ นักวิชาการศึกษา  โดยการอบรมในเดือนมีนาคมนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กานต์ หงษ์ทอง นักออกแบบและที่ปรึกษาการสื่อสาร ดร.นงรัตน์ อิสโร ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และคณะวิทยากร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์และความสามารถเป็นอย่างดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Storytelling ซึ่งนับเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวอักษร รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ เพื่อดึงดูดความสนใจ กระตุ้นอารมณ์ และสร้างความผูกพันกับผู้รับสาร โดยเป้าหมายหลักของ Storytelling คือการสื่อสารข้อมูล ข้อคิด ประสบการณ์ หรือความบันเทิง ให้ผู้รับสารจดจำ เข้าใจ และเกิดการมีส่วนร่วม