Home ข่าว สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ดร.พระครูสาครธรรมประสิทธิ์”

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ดร.พระครูสาครธรรมประสิทธิ์”

by เตือนใจ ซิวพานิช
13 views

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนการศึกษา ดร.พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ ณ ห้องประชุมตาลโตนด อาคารสุเมธตันติเวชกุล โดยทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่ประสงค์มอบให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ทุนๆ ละ 15,000 บาท โดยมีกำหนดประกาศผลผู้รับทุนในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566