Home ข่าว “ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน”

“ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน”

by โสภณ เกตุแก้ว
15 views

“ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน”

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ คณะทำงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้นำเสนอการดำเนินงานของวิศวกรสังคม การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินงานในส่วนงานระดับคณะ โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 8 คณะได้ร่วมนำเสนอ หลังจากนั้นมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
ในช่วงบ่าย คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิศวกรสังคม เกษตรพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นมาของการใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมในการดำเนินการพื้นที่โป่งสลอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเส้นทางการท่องเที่ยวจากเขาวั่งสู่เขาแด่น 
ขอบพระคุณที่มาเยือนและสร้างเครือข่ายร่วมกัน