Home ข่าว อบรมการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมต่อการทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 4

อบรมการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมต่อการทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 4

by เตือนใจ ซิวพานิช
22 views

                      ระหว่างวันที่  1-2 เมษายน 2567 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมต่อการทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 4 ให้แก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งมีทีมวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพมาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา  โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับการฝึกฝนด้านบุคลิกภาพ อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร การแต่งกายที่ถูกต้องตามกาลเทศะ การวางตัวตามมารยาททางสังคม และเทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ตนเอง ทั้งนี้กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการจัดอบรมมาจนถึงรุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของโครงการ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 250 ราย