Home ข่าว อบรมการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมต่อการทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3

อบรมการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมต่อการทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3

by เตือนใจ ซิวพานิช
52 views

วันที่ 27 มีนาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมต่อการทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3 ให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ โดยมีทีมวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม  ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับการฝึกฝนด้านบุคลิกภาพ การแต่งกายที่ถูกต้องตามกาลเทศะ การวางตัวในสถานการณ์ต่างๆ และเทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ตนเอง โดยการจัดอบรมในรุ่นที่ 3 นี้มีระยะเวลาจัดอบรมทั้งสิ้น 2 วัน