Home ข่าว กองพัฒนานักศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองพัฒนานักศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

by เตือนใจ ซิวพานิช
41 views

วันที่ 27 มีนาคม 2567  กองพัฒนานักศึกษาได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุมตาลโตนด อาคารสุเมธตันติเวชกุล  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้นำบุคลากรและสโมสรนักศึกษา จำนวน 20 ราย เข้าศึกษาดูงานด้านวิศวกรสังคม  โดยนายหยาดเพชร  พลอยดีเลิศ รักษาการหัวหน้างานพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยผู้นำนักศึกษาได้ร่วมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิศวกรสังคม โดยได้มีการนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์วิศวกรสังคม เกษตรพอเพียง วิทยาเขตโป่งสลอด การดำเนินงานของตลาดกะโหนดมาร์เก็ตภายใต้บริษัทธุรกิจจำลองที่มีการนำกระบวนการวิศวกรสังคมเข้ามาใช้ในการทำงาน ซึ่งทีมผู้นำนักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถามระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ต่อไป