Home ข่าว กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

2,055 views

หมายเหตุ    1. วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เป็นการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิต ให้บัณฑิตแต่งกายชุดสุภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย และให้บัณฑิตทุกท่านตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนไว้ในโทรศัพท์ โดยแสดงผลต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวฝึกซ้อม เพื่อตรวจสอบก่อนเข้าฝึกซ้อม

  1. วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นการฝึกซ้อมรวม บัณฑิตแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ ยกเว้นบัณฑิตข้าราชการที่สวมชุดปกติขาวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้สวมชุดต้นสังกัดหรือชุดสุภาพ
  2. วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เป็นการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนพิธีจริงทุกประการ บัณฑิตสวมชุดครุย วิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา
  3. บัณฑิตต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ ให้ครบตามกำหนดเท่านั้น หากเข้าฝึกซ้อมฯ ไม่ครบตามกำหนดจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้
  4. กรณีบัณฑิตพบปัญหาสามารถติตต่อสอบถามได้ดังนี้

ชุดครุย-เครื่องหมาย

นางสาวอโนมา   อรุโณทัยสกุล

08 9994 7546

การฝึกซ้อมบัณฑิต

รศ.ยศ             ธีระเดชพงศ์

09 8261 4561

ประสานงานทั่วไป

นายกิตติภพ      รักษาราษฎร์

นายหยาดเพชร   พลอยดีเลิศ

08 6162 5596

08 4085 7808

การจราจรภายในมหาวิทยาลัย

นายเทพฤทธิ์     นาคสวัสดิ์

นางสาวสุนันทา  รักษาราษฎร์

นางสาวกรกนกรัตน์ พัชรภาสกร

08 1763 6966

08 1339 1785

09 5614 4663

การจัดเตรียมรถรับ-ส่งบัณฑิตและคณาจารย์

นางสาวสุภาวดี  เนียมหอม

06 3365 9241