Home ข่าว บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568”

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568”

by เตือนใจ ซิวพานิช
13 views

                ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2567 นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษานำบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา “การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568” จัดขึ้น ณ โรงแรม The Regent Cha am Beach Resort การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่บุคลากรในการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา อันนำไปสู่การเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการและการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี นวัตกรรมและระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งตลอดระยะเวลาการอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้าน พร้อมกันนี้บุคลากรยังได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการดำเนินงานและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ของมหาวิทยาลัย