Home ข่าว บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

by เตือนใจ ซิวพานิช
33 views

วันที่ 27 มีนาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา นำโดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวธิดา  สุกสี นักวิชาการศึกษา รักษาการหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพฯ การสัมมนาครั้งนี้เป็นการสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุน โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ภาพรวมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การบรรยายเสริมความรู้ในการออมเงินสำหรับผู้กู้ยืม การสร้าง E-Protfolio สำหรับผู้กู้ยืม และแนะนำระบบจัดเก็บข้อมูลการทำจิตสาธารณะเพื่อสังคมสำหรับผู้กู้ยืม พร้อมทั้งชี้แจงและทำความเข้าใจในการให้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2567 เพื่อให้การดำเนินการกู้ยืมเงินในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ