Home ข่าว ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ

by เตือนใจ ซิวพานิช
25 views

วันที่ 8 พฤศจิากยน 2566 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการนักศึกษา ณ ห้องประชุมตาลโตนด อาคารสุเมธิตันติเวชกุล โดยมีวาระสำคัญในการประชุมสืบเนื่องการพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 และรายงานผลเงินรางวัลจากการซื้อสลากของธนาคารพร้อมทั้งจำนวนเงินคงเหลือของบัญชีกองทุนสวัสดิการนักศึกษา