Home ข่าว เปิดรับผลงาน พ่อดีเด่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564

เปิดรับผลงาน พ่อดีเด่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564

by หยาดเพชร พลอยดีเลิศ
401 views

เปิดรับผลงาน พ่อดีเด่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564

        ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด  อาคารสุเมธตันติเวชกุล และได้กำหนดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น ซึ่งกองพัฒนานักศึกษากำหนดหลักเกณฑ์ การคัดเลือกพ่อดีเด่น
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้

  1. พ่อผู้อบรมเลี้ยงดูบุตรให้เป็นผู้มีความประพฤติดี จำนวน  5  คน
  2. พ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 3  คน
  3. พ่อผู้เป็นเกษตรกรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2  คน
  4. พ่อผู้ส่งเสริมบุตรให้เป็นผู้นำและมีจิตอาสา จำนวน 10  คน                        

ทั้งนี้  นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกพ่อดีเด่น  ประจำปี 2564  ได้ตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง
กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ “กิจกรรมนักศึกษาPBRU” >>คลิ๊ก<<