Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิศวกรสังคม (Social Engineer)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิศวกรสังคม (Social Engineer)

by Wannaphong Wongpanich
Published: Last Updated on 14 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ วิศวกรสังคม (Social Engineer) สำหรับนิสิต/นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ

กลุ่มภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

โดยมีนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วม 145 คน จาก 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวม 145 คน

นักศึกษาได้แบ่งกลุ่มลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนด้านการประกอบอาชีพ ได้แก่ ปลูกข้าวโพด ทำสวนกุหลาบ ปลูกพืชล้มลุก เพาะพันธุ์ปลาสวยงาม ทำสวนมะลิ และปลูกกระชาย เพื่อนำมาฝึกการจัดการสังเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการพัฒนาชุมชนเกษตร เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมในรูปแบบการ coaching แล้ว ยังได้นำเครื่องมือวิศวกรสังคมและความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับแผนงานกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยในการร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 3 วัน ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดขยายผลให้กับนักศึกษาเพื่อฝึกใช้เครื่องมือพัฒนาตนเองและชุมชน รวมทั้งลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์จริงโดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมอันเป็นอัตลักษณ์ที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศร่วมกันพัฒนาขึ้น สำหรับยกระดับศักยภาพและทักษะ 4 ประการ ให้นักศึกษา ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

ในวันสุดท้าย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ 4 จังหวัด อธิการบดี ทั้ง 4 มหาวิทยาลัยฯ ร่วมรับฟังสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “สร้างแกนนำนักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม (แม่ไก่)”

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  https://www.youtube.com/watch?v=zGRdsfaQ0Fk&feature=youtu.be&t=1551