Home บริการนักศึกษาทุนการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษารับทุนเทิดพระเกียรติฯ

การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษารับทุนเทิดพระเกียรติฯ

by Wannaphong Wongpanich
12 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษารับทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประเภทความประพฤติดี มีจริยธรรมดีและมีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัย
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี