Home บริการนักศึกษาทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา

by Wannaphong Wongpanich
35 views

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา

                   เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษาและนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาทุนจำนวน 9 ราย และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมพบปะพูดคุยกันทั้งในเรื่องของการเรียนและความเป็นอยู่ซึ่งคณะผู้ตรวจเยี่ยมได้มีการสอบถามจากนักศึกษาทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา ในด้านการเรียน ซึ่งพบว่าในบางรายมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างคณะผู้ตรวจเยี่ยมกับอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังได้ติดตามด้านความเป็นอยู่และการใช้ชีวิต ซึ่งพบว่านักศึกษาทุนบางส่วนที่มีฐานะยากจนต้องทำงานเพื่อหารายได้พิเศษเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทางคณะตรวจเยี่ยมและมหาวิทยาลัยได้ให้แนวทางในการช่วยเหลือแก่นักศึกษาในกรณีดังกล่าวพร้อมทั้งให้กำลังแก่นักศึกษาทุนทุกคนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความมานะพยายามเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ