Icon
รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา เพชรราชภัฏ ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
Icon
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา "บมจ.ธนาคารกรุงไทย" ประเภททุนให้เปล่า(รายปี) ปีการศึกษา 2566
Icon
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา “ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดเพชรบุรี”ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ปีการศึกษา 2566
Icon
ใบสมัครขอรับทุน โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566
Icon
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566
Icon
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา“ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดเพชรบุรี” ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ประจำปีการศึกษา 2566
Icon
รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “บมจ. ธนาคารกรุงไทย” ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ปีการศึกษา 2566
Icon
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทุนเพชรราชภัฏ
Icon
ผลการคัดเลือกทุนการศึกษา “ดร.พระครูสาครธรรมประสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร” ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ปีการศึกษา 2566
Icon
ทุนการศึกษา “ดร.พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร”ทุนให้เปล่า (รายปี) ปี2566
Icon
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา "สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี" ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ประจำปีการศึกษา 2566
Icon
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา"คลินิกหมอโอ่งแพทย์แผนไทยประยุกต์" ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ประจำปีการศึกษา 2566