Icon
ประกาศ รายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา "เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน" ปีการศึกษา 2564
Icon
ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา "ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรีพวาทกุล" 2564
Icon
ประกาศ รับสมัครทุน โครงการ "เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน" 2564
Icon
ประกาศ แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564
Icon
ประกาศผล เรียงความ พ่อคือผู้ให้ 2564
Icon
ประกาศผลการคัดเลือกพ่อดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
Icon
ประกาศ การประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อ “พ่อคือผู้ให้”
Icon
ประกาศและหลักเกณฑ์ การคัดเลือกพ่อดีเด่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564
Icon
ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Icon
ประกาศ นโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และจัด "เขตสูบบุหรี่" เป็นการเฉพาะ พ.ศ.2562