Icon
รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา มูลนิธิชิน โสภณพนิช คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567
Icon
รายชื่อนักศึกษาใหม่เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
Icon
รับสมัครผู้รับทุนกรศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภททุนต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2567
Icon
กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 เฉพาะรายใหม่และรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือสถานศึกษา
Icon
กำหนดการ และขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2567 เฉพาะรายเก่าของมหาวิทยาลัย
Icon
ประกาศ-รับสมัครนายกองค์การ ปีการศึกษา 2567
Icon
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา "บมจ.ธนาคารกรุงไทย" ประเภททุนให้เปล่า(รายปี) ปีการศึกษา 2566
Icon
แนวปฏิบัติการพานักศึกษาออกนอกสถานที่และการขออนุญาตจัดกิจกรรมนักศึกษา
Icon
แนวปฏิบัติการขอทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
Icon
ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา “ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดเพชรบุรี”ประเภททุนให้เปล่า (รายปี) ปีการศึกษา 2566