Home ข่าว ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

by เตือนใจ ซิวพานิช
29 views

                ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2567 กองพัฒนานักศึกษาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวชลธิชา เตชะเจริญกิจ นักจิตวิทยา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญเน้นย้ำในเรื่องทักษะพื้นฐานการให้คำปรึกษา การเข้าใจวัยรุ่น และคุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษาที่ดี และมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายร่วมกันในหัวข้อภาพรวมของกระบวนการให้คำปรึกษาและการฝึกปฏิบัติการสร้างสัมพันธภาพ การสำรวจและทำความเข้าใจปัญหาและสาเหตุความต้องการพร้อมทั้งการวางแผนแก้ไขปัญหาและการยุติการให้บริการ ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ต่อไป