ผู้สมัคร

นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเลข 1

นายธนวัฒน์ พ่วงทองเหลือง นักศึกษาสาขาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิศวกรรมอุตสาหกรรม

หมายเลข 1

นายธนวัฒน์ พ่วงทองเหลือง ชั้นปีที่ 3
นักศึกษาสาขาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิศวกรรมอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์
กิจกรรมเป็นเลิศ ส่งเสริมการเรียน หมั่นเพียรการงาน สวัสดิการถ้วนหน้า พัฒนาองค์กร

ประวัติการทำงาน
ปี 2563 คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่

ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 รับตำแหน่งรองนายกองค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

ปี 2564 ภาคเรียนที่ 2 รับตำแหน่งรักษาการนายกองค์การนักศึกษา

หมายเลข 2

นางสาวอาภาภรณ์ พรามภู่ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

หมายเลข 2

นางสาวอาภาภรณ์ พรามภู่ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
คณะครุศาสตร์

วิสัยทัศน์
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา

ประวัติการทำงาน
- เข้าร่วมจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนวิศวกรสังคม PBRU HEART OF THE NEW GEN รุ่นที่ 1

ร่วมกิจกรรมก้าวเพื่อความดีด้วยพลังจิตอาสาคืนผืนป่าให้ช้างกุยที่ 3

ร่วมกิจกรรมรวมพลังรักษาสามัคคีทำความดีด้วยใจ