ผู้สมัคร

นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเลข 1

นายธนวัฒน์ พ่วงทองเหลือง นักศึกษาสาขาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิศวกรรมอุตสาหกรรม

หมายเลข 1

นายธนวัฒน์ พ่วงทองเหลือง ชั้นปีที่ 4
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิศวกรรมอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

“มุ่งเน้นการพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม มุ่งมั่นการทำงาน เพื่อเป็นผู้นำนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ เพื่อแสดงความมั่นใจให้แก่นักศึกษาชาว PBRU”

ประวัติการทำงาน

ปี 2563 คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ฝ่ายอาคารสถานที่
ปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 รับตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารนักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
ปี 2564 ภาคเรียนที่ 2 รับตำแหน่งรักษาการนายกองค์การบริหารนักศึกษา
ปี 2565 ภาคเรียนที่ 1-2 รับตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา

หมายเลข 2


นายสรสิช ใจทน นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลข 2


นายสรสิช ใจทน นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์


“เป็นองค์กรที่พร้อมพิทักษ์สิทธิ์ของนักศึกษา และผลประโยชน์อันชอบธรรม ของนักศึกษา มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี อีกทั้งยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา Soft skill พร้อมทั้งประสานงานระหว่างนักศึกษา องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ”

ประวัติการทำงาน


ปี 2564 รับตำแหน่งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
ปี 2565 รับตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารนักศึกษา