ผู้สมัครนายกองค์การฯ 2563

Card image cap

 ว่าที่ ร.ต.ธันยวีร์ สุบรรณรัตน์

 ผู้สมัคร หมายเลข 1

  สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
  คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร

จำนวนผู้ตรวจสอบสิทธิ์/ครั้ง

4675 ครั้ง

วันที่ 22 เมษายน 2563 | 1181 ครั้ง
วันที่ 23 เมษายน 2563 | 398 ครั้ง
วันที่ 24 เมษายน 2563 | 87 ครั้ง
วันที่ 25 เมษายน 2563 | 49 ครั้ง
วันที่ 26 เมษายน 2563 | 51 ครั้ง
วันที่ 27 เมษายน 2563 | 207 ครั้ง
วันที่ 28 เมษายน 2563 | 148 ครั้ง
วันที่ 29 เมษายน 2563 | 1430 ครั้ง
วันที่ 30 เมษายน 2563 | 1034 ครั้ง


จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด

3422 คน

ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่มาใช้สิทธิ์

จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

*** เลือกตั้งล่วงหน้า

ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 08.30-16.30น.

1891 คน


จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

*** เลือกตั้งปกติ

ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 08.30-16.30น.

1531 คน