ระบบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ออนไลน์

ใช้สำหรับนักศึกษาของ #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตรวจสอบสิทธิ์

ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ ในการเลือกตั้งนายกองค์การฯ หากตรวจไม่พบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขต่อไป

เลือกตั้งออนไลน์

ให้นักศึกษา เข้าสู๋ระบบเพื่อทำการลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์

ผลการเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 3893 คน

1965

บัตรดี เบอร์ 1

1371

บัตรดี เบอร์ 2

506

ไม่ประสงค์ลงคะแนน

51

บัตรเสีย

ผู้สมัคร

นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเลข 1

นางสาวพรพรรณ กัลยาณรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หมายเลข 2

นางสาวสุทธิดา น่วมวัตร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม