ระบบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ออนไลน์

ใช้สำหรับนักศึกษาของ #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตรวจสอบสิทธิ์

ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ ในการเลือกตั้งนายกองค์การฯ หากตรวจไม่พบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขต่อไป

เลือกตั้งออนไลน์

ให้นักศึกษา เข้าสู่ระบบเพื่อทำการลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์

ผลการเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2566

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 3268 คน

2094

บัตรดี เบอร์ 1

808

บัตรดี เบอร์ 2

345

ไม่ประสงค์ลงคะแนน

21

บัตรเสีย

ผู้สมัคร

นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2566

หมายเลข 1

นายธนวัฒน์ พ่วงทองเหลือง นักศึกษาสาขาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิศวกรรมอุตสาหกรรม

หมายเลข 2

นายสรสิช ใจทน นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี