ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันที่ 9 และ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ยอดรวมผู้ใช้สิทธิ์ 3268 คน

2094

บัตรดี เบอร์ 1

808

บัตรดี เบอร์ 2

345

ไม่ประสงค์ลงคะแนน

21

บัตรเสีย

ข้อมูล การใช้สิทธิ์ของนักศึกษาแยกตามคณะ

255

คณะครุศาสตร์

412

คณะวิทยาการจัดการ

281

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

173

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

199

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

336

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

1351

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

261

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผลการเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ

ผู้ได้รับเลือกตั้ง

เป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566หมายเลข 1

นายธนวัฒน์ พ่วงทองเหลือง

นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ด้วยคะแนนเสียง 2094 คะแนน


ลงนาม

นายกิตติภพ รักษาราษฎร์
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการเลือกตั้ง


ลงนาม

นางสาวอาภาพรณ์ พรามภู่
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนางสาวนิภาวรรณ คงทวี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง