ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันที่ 19-20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.00น.

ยอดรวมผู้ใช้สิทธิ์ 3534 คน

1770

บัตรดี เบอร์ 1

1467

บัตรดี เบอร์ 2

273

ไม่ประสงค์ลงคะแนน

24

บัตรเสีย

ข้อมูล การใช้สิทธิ์ของนักศึกษาแยกตามคณะ

293

คณะครุศาสตร์

429

คณะวิทยาการจัดการ

280

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

196

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

178

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

290

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

1547

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

321

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผลการเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ

ผู้ได้รับเลือกตั้ง

เป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565หมายเลข 1

นายธนวัฒน์ พ่วงทองเหลือง

นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ด้วยคะแนนเสียง 1770 คะแนน


ลงนาม

นายกิตติภพ รักษาราษฎร์
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการเลือกตั้ง


ลงนาม

ว่าที่ร้อยตรีปิติวัฒน์ สุบรรณรัตน์
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนางสาวปัทมาวดี เทียนผ่องศรี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง