งานพัฒนานักศึกษา

โทร 032-708694

ทุนการศึกษา

โทร 032-708610

บริการและสวัสดิการนักศึกษา

โทร 032-708610

งานหอพัก

โทร 032-708693

สมัครกิจกรรม
PBRU-ACT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถาม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    กองพัฒนานักศึกษา

    อาคารสุเมธทตันติเวชกุล 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง
    อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
    โทร 032-708693 โทรสาร 032-708657
    e-Mail dsd@mail.pbru.ac.th