Our Team

บุคลาการ ดูแลการทำเรื่องขอผ่อนผันทหารฯ

ที่ทำการ ห้องงานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร.032-708694

นายกิตติภพ รักษาราษฎร์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ

นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา

นายยุรนันท์ เถื่อนพงษ์

นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา

นายโสภณ เกตุแก้ว

นักบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา