ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหา่ร ปีการศึกษา 2566

01

ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google Form 👇👇

👉👉 https://bit.ly/45OFyI4 👈👈 ปล.ก่อนยื่นคำร้องเตรียม ใบสด.9 ไว้ให้พร้อมเพื่อกรอกข้อมูล

02

เมื่อกดส่งคำตอบเรียบร้อย ✅✅

>>รอทางระบบส่งแบบคำร้องที่ยื่นกลับไปยังเมลที่ได้กรอกไว้📩

03

📃โหลดแบบคำร้อง

ดาวน์โหลดจากอีเมลและ🖨พิมพ์แบบคำร้อง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย

04

เตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

✅- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับและสำเนา 1 ฉบับ
(ขอได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
✅เอกสารที่ต้องเตรียม เอกสารทั้งหมดอย่างละ 2 ฉบับ
- สำเนาใบ สด.9 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง)
- สำเนาใบ สด. 35 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อ)
- ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ตนเอง (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
- ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล บิดา มารดา (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

05

นำส่งเอกสารทั้งหมด

ให้นักศึกษานำส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมใบคำร้องขอผ่อนผันทหาร ที่ห้องงานพัฒนานักศึกษา 👇👇

📩(พี่เค) งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร.084-0857808

06

เข้ากลุ่มFacebook

ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Facebook เพื่อประสานงานและรอการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆเพิ่มเติม

👉👉 กลุ่ม Facebook ผ่อนผันทหารPBRU

ขั้นตอนสุดท้าย

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ยื่นเอกสารผ่อนผันฯ ทาง website หลังจากยื่นเอกสาร 1-2 อาทิตย์
👉👉 https://dsd.pbru.ac.th/activity/military👈👈👉👉----นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องและส่งเอกสาร---👈👈
กองพัฒนานักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30น. (วันเวลาราชการ) โดยแบ่งเป็นรอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน พ.ศ. 2566
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566
รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566