ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหา่ร ปีการศึกษา 2564

01

ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google Form 👇👇

👉👉 https://bit.ly/3IMjqmV 👈👈 ปล.ก่อนยื่นคำร้องเตรียม ใบสด.9 ไว้ให้พร้อมเพื่อกรอกข้อมูล

02

เมื่อกดส่งคำตอบเรียบร้อย ✅✅

>>รอทางระบบส่งแบบคำร้องที่ยื่นกลับไปยังเมลที่ได้กรอกไว้📩

03

📃โหลดแบบคำร้อง

ดาวน์โหลดจากอีเมลและ🖨พิมพ์แบบคำร้อง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย

04

เตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

✅- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับและสำเนา 1 ฉบับ
(ขอได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
✅เอกสารที่ต้องเตรียม เอกสารทั้งหมดอย่างละ 2 ฉบับ
- สำเนาใบ สด.9 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง)
- สำเนาใบ สด. 35 (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อ)
- ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ตนเอง (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
- ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล บิดา มารดา (ในกรณี มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

05

นำส่งเอกสารทั้งหมด

ให้นักศึกษานำส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมใบคำร้องขอผ่อนผันทหาร ที่ห้องงานพัฒนานักศึกษา 👇👇

📩(พี่เค) งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร.084-0857808

06

เข้ากลุ่มไลน์

ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์เพื่อประสานงานและรอการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆเพิ่มเติม

👉👉 https://bit.ly/3kvLOhu 👈👈

ขั้นตอนสุดท้าย

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ยื่นเอกสารผ่อนผันฯ ทาง website
👉👉 https://dsd.pbru.ac.th/activity/military👈👈👉👉----นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องและส่งเอกสาร---👈👈
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565