Welcome! To CLUB@PBRU

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ ขอจัดตั้งและขอยืนยันการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในส่วนงานของหน่วยชมรมนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรับชมรมนักศึกษา ที่เคยจัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา สามารถใช้แบบฟอร์มนี้ได้เลย

สำหรับชมรมนักศึกษา ที่เคยจัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา สามารถใช้แบบฟอร์มนี้ได้เลย

สำหรับชมรมนักศึกษา ที่ขอจัดตั้งใหม่ ในปีการศึกษา 2565 สามารถใช้แบบฟอร์มนี้ได้เลย

สำหรับชมรมนักศึกษา ที่ขอจัดตั้งใหม่ ในปีการศึกษา 2565 สามารถใช้แบบฟอร์มนี้ได้เลย