Welcome! To CLUB@PBRU

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ ขอจัดตั้งและขอยืนยันการจัดจั้งชมรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในส่วนงานของหน่วยชมรมนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดประกาศ การจัดตั้งชมรมปีการศึกษา 2564

สำหรับชมรมนักศึกษา ที่เคยจัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา สามารถใช้แบบฟอร์มนี้ได้เลย

สำหรับชมรมนักศึกษา ที่เคยจัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา สามารถใช้แบบฟอร์มนี้ได้เลย

สำหรับชมรมนักศึกษา ที่ขอจัดตั้งใหม่ ในปีการศึกษา 2564 สามารถใช้แบบฟอร์มนี้ได้เลย

สำหรับชมรมนักศึกษา ที่ขอจัดตั้งใหม่ ในปีการศึกษา 2564 สามารถใช้แบบฟอร์มนี้ได้เลย