ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุน รศ.สายัณห์ จันทร์วิรัช ครั้งที่2/57 (วันสถาปนาราชภัฏ)

     ตามที่ รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาเนื่องในสถาปนาราชภัฏ (14 กุมภาพันธ์) ประจำปี 2557 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น ในการนี้ท่านเจ้าของทุนได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์ให้นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจำนวน 2 คนๆ ละ 5,000... Read more

รับสมัครทุน รศ.สายัณห์ จันทร์วิรัช ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

รองศาสตราจารย์สายัณห์  จันทร์วิรัช มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาราชภัฏ (14 กุมภาพันธ์) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3-4 เป็นทุนการศึกษารายปี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท   คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภาคปกติ ชั้นปีที่ 3-4 ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร 2. มีความขัดสนทุนทรัพย์ 3.นักศึกษาที่สนใจต้องเขียนเรียงความ เหตุผลในการขอรับทุนการศึกษาและนักศึกษาจะนำทุนการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4   นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ --> ดาวน์โหลดประกาศ การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา... Read more

รับสมัครทุน รศ.สายัณห์ จันทร์วิรัช ประจำปีการศึกษา 2556

รับสมัครทุน รศ.สายัณห์  จันทร์วิรัช ประจำปีการศึกษา 2556

รองศาสตราจารย์สายัณห์  จันทร์วิรัชมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันพ่อ (วันที่ 5 ธันวาคม)ให้แก่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3-4 เป็นทุนแบบรายปี จำนวน 1 ทุน  ทุนละ 10,000 บาท    คุณสมบัติผู้สมัคร  1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร 2. เป็นนักศึกษาระดับชั้นปี 3-4  3. ครอบครัวมีฐานะยากจน 4. นักศึกษาต้องเขียนเรียงความ เหตุผลในการขอรับทุนและนักศึกษาจะนำทุนการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด 1 หน้ากระดาษ A4   กำหนดการรับสมัครทุน   รายละเอียดเพิ่มเติม ..>>ประกาศ เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์สายัณห์  จันทร์วิรัช ประจำปีการศึกษา... Read more

กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาทุน ภาคเรียนที่ 2/2556

          กำหนดการให้นักศึกษาทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (ประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ , ทุนอุดหนุนการศึกษา(ยกเว้นค่าเล่าเรียน) แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ทุนอุดหนุนการศึกษา(ยกเว้นค่าเล่าเรียน) แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านศิลปะ ด้านนวัตกรรมและด้านคุณธรรมจริยธรรม และทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ส่งสมุดแบบปฏิบัติงานนักศึกษาทุน ใบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2556 และรับสมุดแบบปฏิบัติงาน ที่กองพัฒนานักศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดในประกาศ    ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาทุน ภาคเรียนที่ 2/2556 Read more

ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา(ยกเว้นค่าเล่าเรียน)

ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา(ยกเว้นค่าเล่าเรียน)

            ผลการคัดเลือกนักศึกษา"ทุนอุดหนุนการศึกษา (ยกเว้นค่าเล่าเรียน)" แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา" และ "ทุนอุดหนุนการศึกษา(ยกเว้นค่่าเล่าเรียน) แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความพิเศษด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านศิลปะ ด้านนวัตกรรมและด้านคุณธรรมจริยธรรม"     >>Download ประกาศผลการคัดเลือก<< Read more

ผลการคัดเลือกนักศึกษา ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ้ง

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุน มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง   >>คลิกเพื่ออ่านประกาศ<< Read more

ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ธนาคารกรุงไทย

ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ธนาคารกรุงไทย

             ตามที่ได้มีการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ขอรับทุน ธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมาบัดนี้ได้สรุปผลผู้ได้รับทุนการศึกษาธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีรายชื่อตามประกาศด้านล่างนี้  ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ พร้อมนำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ และรูปถ่ายขนาด... Read more

รับสมัครทุนความสามารถด้านกีฬาและความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม

    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา "ทุนอุดหนุนการศึกษา(ยกเว้นค่าเล่าเรียน) แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา" และ "ทุนอุดหนุนการศึกษา (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านศิลปะ ด้านนวัตกรรมและด้านคุณธรรมจริยธรรม" ประจำปีการศึกษา 2556 --------------------------------------    คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศและกำหนดการรับสมัคร     รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา   1. รายละเอียด คุณสมบัติผู้ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา  >>คลิกอ่านรายละเอียด<<   2. รายละเอียด คุณสมบัติผู้ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านศิลปะ ด้านนวัตกรรมและด้านคุณธรรมจริยธรรม   >>คลิกอ่านรายละเอียด<<         Read more

รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิ ป่อเต็กตึ้ง             คลิก ดาวน์โหลดประกาศ     Read more

รับสมัครนักศึกษารับทุนโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีิวิต"

รับสมัครนักศึกษารับทุนโตชิบา &quot;นำสิ่งที่ดีสู่ชีิวิต&quot;

  คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 1. นักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง 3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์  และมีจิตสำนึกและความตั้งใจดีต่อสังคม   รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา โตชิบาฯ  1.เป็นทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่อง (สิ้นสุดลงในแต่ละปีการศึกษา) 2. ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 8,000 บาท 3. ระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท   หลักฐานการรับสมัคร 1. ใบสมัครฯ... Read more

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ธนาคารกรุงไทย

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ธนาคารกรุงไทย

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา "ธนาคารกรุงไทย" ประจำปีการศึกษา 2556 ------------------------------------------------   >>คลิกเพื่ออ่านประกาศ<<      นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถติดต่อสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดในประกาศ พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน Read more

ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม

ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ----------------------------------------     >>คลิกอ่านประกาศ<<     นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้มารายงานตัวที่กองพัฒนานักศึกษาในวันที่ 27 มิถุนายน 2556  Read more

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา รศ. สายัณห์ จันทร์วิรัช ปีการศึกษา 2556

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา รศ. สายัณห์ จันทร์วิรัช ปีการศึกษา 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา  รองศาสตราจารย์สายัณห์  จันทร์วิรัช ปีการศึกษา 2556 -----------------------------------------     >>คลิกอ่านประกาศ<<    กำหนดการรับสมัครทุน             วันที่          เวลา            กำหนดการ                          ... Read more

ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้ได้รับทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง   >>คลิกอ่านประกาศ<<       หมายเหุต : นักศึกษาที่ได้รับทุนตามประกาศให้มารายงานตัวที่กองพัฒนานักศึกษาในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. Read more

ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 2556

ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 2556

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา "กองทุนพัฒนานักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2556     >>ดาวน์โหลดประกาศ<<         นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นให้ดำเนินการตามตามขั้นตอนที่ประกาศไว้ภายในกำหนดระยะเวลาอย่างเคร่งครัด Read more

ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2556

ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   เรื่อง การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2556   >>ดาวน์โหลดประกาศ<<   หมายเหตุ!!   ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องตามระยะเวลาของหลักสูตร  จำนวน 1 ทุน ทุนละ 25,000 บาท นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศเพื่ออ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและกำหนดการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ได้ จากประกาศด้านบน     Read more

ผลการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 36 อรพิมเกมส์

ผลการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 36 อรพิมเกมส์

                     เมื่อวันที่ 18-22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 36 อรพิมเกมส์ ครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน การแข่งขันนั้นมีทั้งประเภทกีฬาและทักษะทางวิชาการ โดยในประเภทกีฬานั้นมีการแข่งขันทั้งสิ้น 86 รายการ โดยมหาวิทยาลัยของเราสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ทั้งสิ้น 82 เหรียญรางวัล จำแนกเป็น 28 เหรียญทอง  31... Read more

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ

  พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ            เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมากองพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงามให้เกียรติเป้นประธานในพิธี  ในงานมีหน่วยงานต่างๆ มาร่วมวางพานพุ่มถวายพระพรและมีการแสดงเทิดพระเกียรติ  พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย "แม่ของหนูผู้เป็นที่รัก" พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และพิธีมอบโล่แม่ดีเด่นประจำปี 2556           หลังจากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมกับร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ Read more

รายชื่อนักศึกษาต้นแบบซ้อมรับปริญญาปีการศึกษา 2556

รายชื่อนักศึกษาต้นแบบซ้อมรับปริญญา ปีการศึกษา 2556   นักศึกษาต้นแบบซ้อมรับปริญญา ในวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2556 ให้มาพร้อมกันเพื่อฝึกซ้อมที่หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 16.00 น. Read more

ประกาศการจัดเก็บค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2556

ประกาศการจัดเก็บค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 25561. ค่าปฐมนิเทศ         250 บาท 2. ค่าเสื่อกีฬาคณะ     250 บาท              รวมทั้งสิ้น   500 บาท   ให้นศ.นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00-08.30 น. และ... Read more

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 Read more

เสวนา "เรารัก PBRU"

เสวนา &quot;เรารัก PBRU&quot;

  เสวนา "เรารัก PBRU"               เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษาได้จัด Read more

อบรมหน้าที่วิถีประชาธิปไตย

อบรมหน้าที่วิถีประชาธิปไตย

             กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมสิทธิหน้าที่วิถีประชาธิปไตย เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 25556 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอาคาร Read more

อบรมการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด

อบรมการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด

         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด Read more

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา

  ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปี 2556         เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 ที่ผ่านมางานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาได้จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาคนใหม่ แทนชุดเดิมที่หมด Read more

  • 1
  • 2
Prev Next

บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง

       บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อสอบบรรจุุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานบริการ และสนับสนุนหรือหน่วยงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในสาขาวิชาดังนี้        1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ,จุลชีววิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,เคมี,คณิตศาสตร์,สถิติประยุกต์        2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่โปรแกรมวิชาบัญฃี,เศรษฐศาสตร์,การจัดการทั่วไป,การบริหารธุรกิจ,ธุรกิจศึกษา        3. สาขาวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษาและทุกสาขาที่เรียนด้านการวัดผลการศึกษา,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,ภาษาต่างๆ ,บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,นิติศาสตร์        4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์,สัตวบาล,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์,การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,พืชศาสตร์,การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร,เทคโนโลยีการเกษตร        5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม,เทคโนโลยีเครื่องกล,เทคโนโลยีการผลิต,เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม        นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ทุกวันในเวลาทำการ...

Read more

ประกาศงดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ประกาศ งดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการเรียนที่2-2556                   วันที่ / เดือน / พ.ศ.                                     รายการ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 งดการเรียนการสอน (เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 เรียนตามปกติ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557 เรียนตามปกติ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 เรียนตามปกติ 1-2 มีนาคม 2557  เรียนตามปกติ 8-9 มีนาคม 2557 วันสอบ (ชดเชยแทนวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557) 15...

Read more

รับสมัครนักศึกษาจ้างงานระหว่างเรียน

รับสมัครนักศึกษาจ้างงาน      กองพัฒนานักศึกษาได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจ้างงานนักศึกษาระหว่างเรียน (สนับสนุนโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) ในการนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา  จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาจ้างงานระหว่างเรียน  ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 35 บาท และเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 250 บาทต่อวัน   หลักฐานการสมัคร   1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2. สำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ   สนใจส่งใบสมัครได้ที่ งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา อาคารอเนกประสงค์    >>ดาวน์โหลดใบสมัครนักศึกษาจ้างงาน<<      

Read more

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปี พ.ศ.2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปี พ.ศ.2556   <<คลิกเพื่ออ่านประกาศ>>

Read more