บุคลากรของศูนย์กีฬาและนันทนาการ

รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์

ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านกีฬาและนันทนาการ จราจรจรและความปลอดภัย

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากิจกรรมกีฬา และให้บริการด้านกีฬาสำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น 

นายอำนาจ อนันพิทักษ์

รักษาการหัวหน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ

นายณัณณ์ฒิพัฒณ์ ขำเขียว

(นักวิชาการศึกษา)

หัวหน้างานงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ

นายชาตรี ศรีจันทร์

(นักวิชาการศึกษา)

หัวหน้างานบริหารสนามกีฬาและสิทธิประโยชน์

นางสาวสุภารัตน์ เจืออจาน

(นักบริหารงานทั่วไป)